Bảng giá dịch vụ Viettel Cloud Server

Viettel IDC cung cấp 2 tùy chọn loại máy chủ Xem thêm

Quý khách hàng đăng ký sử dụng theo cách chọn cấu hình có sẵn hoặc Cấu hình tùy chỉnh

T1.Base 01

129.000 đ / Tháng

1 vCPU vCPU

1 GB RAM

20 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T1.Base 02

299.000 đ / Tháng

2 vCPU vCPU

2 GB RAM

20 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T1.Base 03

399.000 đ / Tháng

2 vCPU vCPU

4 GB RAM

20 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T1.Base 04

599.000 đ / Tháng

4 vCPU vCPU

4 GB RAM

40 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T1.Base 05

799.000 đ / Tháng

4 vCPU vCPU

8 GB RAM

40 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T1.Base 06

899.000 đ / Tháng

6 vCPU vCPU

6 GB RAM

60 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T1.Base 07

1.190.000 đ / Tháng

8 vCPU vCPU

8 GB RAM

80 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

vCPU
RAM
SSD
Băng thông
Lưu lượng chuyển tải
IP
T1.Base 01
129.000 đ /Tháng
1 vCPU
1 GB
20 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T1.Base 02
299.000 đ /Tháng
2 vCPU
2 GB
20 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T1.Base 03
399.000 đ /Tháng
2 vCPU
4 GB
20 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T1.Base 04
599.000 đ /Tháng
4 vCPU
4 GB
40 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T1.Base 05
799.000 đ /Tháng
4 vCPU
8 GB
40 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T1.Base 06
899.000 đ /Tháng
6 vCPU
6 GB
60 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T1.Base 07
1.190.000 đ /Tháng
8 vCPU
8 GB
80 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
vCPU
RAM
SSD
Băng thông
Lưu lượng chuyển tải
IP
Phí duy trì (đ)
T1.Base 01
1 vCPU
1 GB
20 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
129.000
T1.Base 02
2 vCPU
2 GB
20 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
299.000
T1.Base 03
2 vCPU
4 GB
20 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
399.000
T1.Base 04
4 vCPU
4 GB
40 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
599.000
T1.Base 05
4 vCPU
8 GB
40 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
799.000
T1.Base 06
6 vCPU
6 GB
60 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
899.000
T1.Base 07
8 vCPU
8 GB
80 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
1.190.000

T2.Gen 01

900.000 đ / Tháng

4 vCPU vCPU

4 GB RAM

80 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T2.Gen 02

1.200.000 đ / Tháng

4 vCPU vCPU

8 GB RAM

80 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T2.Gen 03

1.650.000 đ / Tháng

8 vCPU vCPU

8 GB RAM

100 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T2.Mem Burst 01

1.800.000 đ / Tháng

2 vCPU vCPU

16 GB RAM

80 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T2.Gen 04

2.000.000 đ / Tháng

4 vCPU vCPU

16 GB RAM

100 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T2.Gen 05

2.450.000 đ / Tháng

8 vCPU vCPU

16 GB RAM

120 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T2.Gen 06

4.100.000 đ / Tháng

8 vCPU vCPU

32 GB RAM

160 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T2.Gen 07

5.000.000 đ / Tháng

16 vCPU vCPU

32 GB RAM

200 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T2.Mem Burst 02

5.500.000 đ / Tháng

6 vCPU vCPU

48 GB RAM

160 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T2.Mem Burst 03

7.300.000 đ / Tháng

8 vCPU vCPU

64 GB RAM

180 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T2.Gen 08

8.300.000 đ / Tháng

16 vCPU vCPU

64 GB RAM

240 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T2.Gen 09

13.000.000 đ / Tháng

32 vCPU vCPU

96 GB RAM

300 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T2.Mem Burst 04

14.000.000 đ / Tháng

16 vCPU vCPU

128 GB RAM

240 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T2.Mem Burst 05

21.000.000 đ / Tháng

24 vCPU vCPU

192 GB RAM

280 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

T2.Mem Burst 06

27.500.000 đ / Tháng

32 vCPU vCPU

256 GB RAM

300 GB SSD

300 Mbps Băng thông

Unlimited Lưu lượng chuyển tải

1 IP IP

vCPU
RAM
SSD
Băng thông
Lưu lượng chuyển tải
IP
T2.Gen 01
900.000 đ /Tháng
4 vCPU
4 GB
80 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T2.Gen 02
1.200.000 đ /Tháng
4 vCPU
8 GB
80 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T2.Gen 03
1.650.000 đ /Tháng
8 vCPU
8 GB
100 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T2.Mem Burst 01
1.800.000 đ /Tháng
2 vCPU
16 GB
80 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T2.Gen 04
2.000.000 đ /Tháng
4 vCPU
16 GB
100 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T2.Gen 05
2.450.000 đ /Tháng
8 vCPU
16 GB
120 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T2.Gen 06
4.100.000 đ /Tháng
8 vCPU
32 GB
160 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T2.Gen 07
5.000.000 đ /Tháng
16 vCPU
32 GB
200 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T2.Mem Burst 02
5.500.000 đ /Tháng
6 vCPU
48 GB
160 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T2.Mem Burst 03
7.300.000 đ /Tháng
8 vCPU
64 GB
180 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T2.Gen 08
8.300.000 đ /Tháng
16 vCPU
64 GB
240 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T2.Gen 09
13.000.000 đ /Tháng
32 vCPU
96 GB
300 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T2.Mem Burst 04
14.000.000 đ /Tháng
16 vCPU
128 GB
240 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T2.Mem Burst 05
21.000.000 đ /Tháng
24 vCPU
192 GB
280 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
T2.Mem Burst 06
27.500.000 đ /Tháng
32 vCPU
256 GB
300 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
vCPU
RAM
SSD
Băng thông
Lưu lượng chuyển tải
IP
Phí duy trì (đ)
T2.Gen 01
4 vCPU
4 GB
80 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
900.000
T2.Gen 02
4 vCPU
8 GB
80 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
1.200.000
T2.Gen 03
8 vCPU
8 GB
100 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
1.650.000
T2.Mem Burst 01
2 vCPU
16 GB
80 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
1.800.000
T2.Gen 04
4 vCPU
16 GB
100 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
2.000.000
T2.Gen 05
8 vCPU
16 GB
120 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
2.450.000
T2.Gen 06
8 vCPU
32 GB
160 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
4.100.000
T2.Gen 07
16 vCPU
32 GB
200 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
5.000.000
T2.Mem Burst 02
6 vCPU
48 GB
160 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
5.500.000
T2.Mem Burst 03
8 vCPU
64 GB
180 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
7.300.000
T2.Gen 08
16 vCPU
64 GB
240 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
8.300.000
T2.Gen 09
32 vCPU
96 GB
300 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
13.000.000
T2.Mem Burst 04
16 vCPU
128 GB
240 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
14.000.000
T2.Mem Burst 05
24 vCPU
192 GB
280 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
21.000.000
T2.Mem Burst 06
32 vCPU
256 GB
300 GB
300 Mbps
Unlimited
1 IP
27.500.000

* Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT (nếu có)

Viettel Cloud Server cung cấp 2 loại máy chủ Tiêu chuẩn và Cao cấp
 
 

TIÊU CHUẨN

CAO CẤP

MÔ TẢ

Máy chủ ảo giá rẻ đáp ứng nhu cầu cơ bản:

 • Chạy công cụ quảng cáo.

 • Low traffic web server; Landing Page

 • Ứng dụng doanh nghiệp cỡ nhỏ và vừa.

 • Dev/Test Server

Máy chủ ảo cao cấp, phục vụ nhu cầu hiệu năng cao:

 • Chạy dịch vụ Gaming, e-commerce

 • Medium / High traffic web server.

 • Ứng dụng Doanh Nghiệp (Mail, CRM, Sharepoint…)

 • Mid-sized Database

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

Gói cấu hình có sẵn hoặc tùy chỉnh cấu hình

CHỦNG LOẠI CPU

chip Intel E5 2690v4

chip Intel Gold 6142 và Gold 6240

CAM KẾT SLA UPTIME

99,95%

99,99%

HIỆU NĂNG

SỐ LƯỢNG VCPU

1 - 16

1 - 48

SỐ LƯỢNG RAM

1 - 48 GB

1 - 256 GB

LƯU TRỮ

Tùy chọn HDD và SSD; Không giới hạn dung lượng

IOPS

HDD: 500

SSD: 3000

IPv4

Hỗ trợ 2 IPv4

Hỗ trợ lên tới 4 IPv4

ĐƠN GIÁ BỔ SUNG

vCPU

70,000 VND/vCPU/tháng

100,000 VND/vCPU/tháng

RAM

70,000 VND/GB/tháng

100,000 VND/GB/tháng

 

*Lưu ý: Viettel IDC chưa hỗ trợ máy chủ ảo đang hoạt động việc chuyển đổi giữa 2 loại gói dịch vụ.

Xem thêm

Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng đầy đủ các tính năng trên giao diện quản trị máy chủ ảo cho cả 2 phiên bản như:

 • Bật / Tắt / Khởi động lại máy chủ ảo

 • Đặt lại mật khẩu

 • Thay đổi Hệ Điều Hành

 • Console qua giao diện Web

 • Theo dõi hiệu năng sử dụng

 • Các thao tác mua bổ sung tài nguyên; nâng cấp cấu hình gói hoặc gia hạn

Nếu còn đang cân nhắc, quý khách hàng hãy liên hệ ngay qua các kênh hỗ trợ của Viettel IDC để được tư vấn thêm.

  Hotline: 1800.8088

  Email: support@viettelidc.com.vn.

Các gói dịch vụ Viettel Colocation

Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT (nếu có)

COLO 1

1.690.000 đ

1.352.000 đ / Tháng

1 U Không gian máy chủ

400 W Công suất điện

Unlimited Lưu lượng thông tin

100 Mbps Băng thông Internet

1 IPv4

ĐĂNG KÝ

COLO 2

2.100.000 đ

1.680.000 đ / Tháng

2 U Không gian máy chủ

500 W Công suất điện

Unlimited Lưu lượng thông tin

100 Mbps Băng thông Internet

1 IPv4

ĐĂNG KÝ

COLO 3

2.600.000 đ

2.080.000 đ / Tháng

1 U Không gian máy chủ

400 W Công suất điện

Unlimited Lưu lượng thông tin

200 Mbps Băng thông Internet

1 IPv4

ĐĂNG KÝ

COLO 4

3.100.000 đ

2.480.000 đ / Tháng

1 U Không gian máy chủ

400 W Công suất điện

Unlimited Lưu lượng thông tin

300 Mbps Băng thông Internet

1 IPv4

ĐĂNG KÝ

COLO 5

5.800.000 đ

4.640.000 đ / Tháng

5 U Không gian máy chủ

900 W Công suất điện

Unlimited Lưu lượng thông tin

400 Mbps Băng thông Internet

3 IPv4

ĐĂNG KÝ

COLO 6

8.900.000 đ

7.120.000 đ / Tháng

10 U Không gian máy chủ

1.500 W Công suất điện

Unlimited Lưu lượng thông tin

500 Mbps Băng thông Internet

5 IPv4

ĐĂNG KÝ
Không gian máy chủ
Công suất điện
Lưu lượng thông tin
Băng thông Internet
IPv4
COLO 1
1.352.000 đ /Tháng
1 U
400 W
Unlimited
100 Mbps
1
COLO 2
1.680.000 đ /Tháng
2 U
500 W
Unlimited
100 Mbps
1
COLO 3
2.080.000 đ /Tháng
1 U
400 W
Unlimited
200 Mbps
1
COLO 4
2.480.000 đ /Tháng
1 U
400 W
Unlimited
300 Mbps
1
COLO 5
4.640.000 đ /Tháng
5 U
900 W
Unlimited
400 Mbps
3
COLO 6
7.120.000 đ /Tháng
10 U
1.500 W
Unlimited
500 Mbps
5
Không gian máy chủ
Công suất điện
Lưu lượng thông tin
Băng thông Internet
IPv4
Phí duy trì (đ)
COLO 1
1 U
400 W
Unlimited
100 Mbps
1
1.352.000
COLO 2
2 U
500 W
Unlimited
100 Mbps
1
1.680.000
COLO 3
1 U
400 W
Unlimited
200 Mbps
1
2.080.000
COLO 4
1 U
400 W
Unlimited
300 Mbps
1
2.480.000
COLO 5
5 U
900 W
Unlimited
400 Mbps
3
4.640.000
COLO 6
10 U
1.500 W
Unlimited
500 Mbps
5
7.120.000

COLO 1 + SECURITY

2.880.000 đ

1.736.000 đ / Tháng

1 U Không gian máy chủ

400 W Công suất điện

Unlimited Lưu lượng thông tin

100 Mbps Băng thông Internet

1 IPv4

Silver Security bundle

ĐĂNG KÝ

COLO 2 + SECURITY

3.290.000 đ

2.064.000 đ / Tháng

2 U Không gian máy chủ

500 W Công suất điện

Unlimited Lưu lượng thông tin

100 Mbps Băng thông Internet

1 IPv4

Sliver Security bundle

ĐĂNG KÝ

COLO 3 + SECURITY

3.790.000 đ

2.464.000 đ / Tháng

1 U Không gian máy chủ

400 W Công suất điện

Unlimited Lưu lượng thông tin

200 Mbps Băng thông Internet

1 IPv4

Sliver Security bundle

ĐĂNG KÝ

COLO 4 + SECURITY

4.290.000 đ

2.864.000 đ / Tháng

1 U Không gian máy chủ

400 W Công suất điện

Unlimited Lưu lượng thông tin

300 Mbps Băng thông Internet

1 IPv4

Sliver Security bundle

ĐĂNG KÝ

COLO 5 + SECURITY

10.790.000 đ

6.240.000 đ / Tháng

5 U Không gian máy chủ

900 W Công suất điện

Unlimited Lưu lượng thông tin

400 Mbps Băng thông Internet

3 IPv4

Gold Security bundle

ĐĂNG KÝ

COLO 6 + SECURITY

13.890.000 đ

8.720.000 đ / Tháng

10 U Không gian máy chủ

1.500 W Công suất điện

Unlimited Lưu lượng thông tin

500 Mbps Băng thông Internet

5 IPv4

Gold Security bundle

ĐĂNG KÝ
Không gian máy chủ
Công suất điện
Lưu lượng thông tin
Băng thông Internet
IPv4
Security bundle
COLO 1 + SECURITY
1.736.000 đ /Tháng
1 U
400 W
Unlimited
100 Mbps
1
Silver
COLO 2 + SECURITY
2.064.000 đ /Tháng
2 U
500 W
Unlimited
100 Mbps
1
Sliver
COLO 3 + SECURITY
2.464.000 đ /Tháng
1 U
400 W
Unlimited
200 Mbps
1
Sliver
COLO 4 + SECURITY
2.864.000 đ /Tháng
1 U
400 W
Unlimited
300 Mbps
1
Sliver
COLO 5 + SECURITY
6.240.000 đ /Tháng
5 U
900 W
Unlimited
400 Mbps
3
Gold
COLO 6 + SECURITY
8.720.000 đ /Tháng
10 U
1.500 W
Unlimited
500 Mbps
5
Gold
Không gian máy chủ
Công suất điện
Lưu lượng thông tin
Băng thông Internet
IPv4
Security bundle
Phí duy trì (đ)
COLO 1 + SECURITY
1 U
400 W
Unlimited
100 Mbps
1
Silver
1.736.000
COLO 2 + SECURITY
2 U
500 W
Unlimited
100 Mbps
1
Sliver
2.064.000
COLO 3 + SECURITY
1 U
400 W
Unlimited
200 Mbps
1
Sliver
2.464.000
COLO 4 + SECURITY
1 U
400 W
Unlimited
300 Mbps
1
Sliver
2.864.000
COLO 5 + SECURITY
5 U
900 W
Unlimited
400 Mbps
3
Gold
6.240.000
COLO 6 + SECURITY
10 U
1.500 W
Unlimited
500 Mbps
5
Gold
8.720.000

DỊCH VỤ AWS CLOUD

Vitetel Billing

Pricing plan
 • Chiết khấu trực tiếp trên hoá đơn
 • Hóa đơn VAT hàng tháng
 • Thanh toán cước phí dịch vụ AWS tháng N
 • Hỗ trợ tư vấn tối ưu hoá chi phí
 • Hỗ trợ xử lý sự cố *
 • Hỗ trợ xử lý sự cố hệ thống*
 • Hỗ trợ xin chính sách POC từ AWS

AWS Simple Billing

Xuất hoá đơn VAT
 • Từ 5%
 • Miễn phí
 • Từ ngày 20 của tháng N+1
 • -
Popular

AWS Managed Service

Các dịch vụ triển khai trên Cloud của nhà cung cấp AWS
 • Từ 5%
 • Miễn phí
 • Từ ngày 20 của tháng N+1
 • Tư vấn

*Không bao gồm các can thiệp xử lý sự cố trực tiếp trên hệ thống của doanh nghiệp

DỊCH VỤ AWS CLOUD

AWS Simple Billing

Xuất hoá đơn VAT
 • Chiết khấu trực tiếp trên hoá đơn: Từ 5%
 • Hóa đơn VAT hàng tháng: Miễn phí
 • Thanh toán cước phí dịch vụ AWS tháng N: Từ ngày 20 của tháng N+1
 • Hỗ trợ tư vấn tối ưu hoá chi phí -
 • Hỗ trợ xử lý sự cố *: Có
 • Hỗ trợ xử lý sự cố hệ thống*: Có
 • Hỗ trợ xin chính sách POC từ AWS: Có
Popular

AWS Simple Billing

Xuất hoá đơn VAT
 • Chiết khấu trực tiếp trên hoá đơn: Từ 5%
 • Hóa đơn VAT hàng tháng: Miễn phí
 • Thanh toán cước phí dịch vụ AWS tháng N Từ ngày 20 của tháng N+1
 • Hỗ trợ tư vấn tối ưu hoá chi phí: Tư vấn
 • Hỗ trợ xử lý sự cố *: Có
 • Hỗ trợ xử lý sự cố hệ thống* : Có
 • Hỗ trợ xin chính sách POC từ AWS : Có

*Không bao gồm các can thiệp xử lý sự cố trực tiếp trên hệ thống của doanh nghiệp

Dịch vụ của Viettel IDC

Trải nghiệm mới nhất về dịch vụ Điện toán đám mây, Lưu trữ, Mạng, Bảo mật và Trung tâm dữ liệu

Giải pháp của Viettel IDC

Chuyển đổi số doanh nghiệp của bạn cùng các giải pháp sáng tạo, hiệu quả và thành công

Viettel IDC là đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực sao lưu lên đám mây, cùng một loạt giải pháp cũng như hạ tầng có thể giúp quý khách hàng yên tâm tuyệt đối về dữ liệu của doanh nghiệp mình.
Di chuyển ứng dụng và dữ liệu sang hạ tầng điện toán đám mây Viettel Cloud nhanh chóng và hiệu quả
Container là cách tốt để đóng gói và chạy các ứng dụng. Nhưng trên môi trường production, bạn cần quản lý các container hoạt động mà không bị gián đoạn. Viettel IDC sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này và đáp ứng tất cả các trường hợp sử dụng.
Giải pháp giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về quyền truy cập tức thời, nâng cao tính bảo mật và an toàn khi truy cập các nội dung trực tuyến trên mọi thiết bị, ở mọi lúc, mọi nơi.
Cơ sở hạ tầng của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ khách hàng xây dựng và cung cấp các dịch vụ đám mây đáng tin cậy và các phương pháp DevOps với chi phí hiệu quả.
Tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh với bộ giải pháp quản lý, xử lý hình ảnh toàn diện dành cho các tổ chức, doanh nghiệp.
Tối ưu hóa năng suất làm việc với các giải pháp máy tính ảo cho cá nhân và tổ chức.
Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp nhằm bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp trên internet và bảo mật dữ liệu web và email.
Xem thêm

Tại sao chọn Viettel IDC

Số 1

Nhà cung cấp dịch vụ Cloud và Data Center lớn nhất tại Việt Nam

15.000+

Khách hàng trong nước và quốc tế đã tin tưởng, lựa chọn sử dụng dịch vụ

25.000 m2

Diện tích phòng máy đáp ứng mọi yêu cầu về hạ tầng, công nghệ

Chi phí tối ưu

Tối ưu hóa chi phí với công nghệ tiên tiến, giải pháp toàn diện dưới sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu

Chất lượng vượt trội

Hệ thống 5 Trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế Rated 3 - TIA 942 quy mô lớn nhất Việt Nam, uptime 99,99%

Bảo mật tuyệt đối

Sở hữu các chứng chỉ bảo mật quốc tế, cam kết kiểm soát, hạn chế rủi ro hệ thống, bảo đảm an toàn dữ liệu

Khách hàng tiêu biểu

Viettel IDC tự hào cung cấp dịch vụ cho hơn 15.000 khách hàng trong nước và quốc tế. Viettel IDC luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả các khách hàng ở tất cả các lĩnh vực

Trải nghiệm Hệ sinh thái dịch vụ của Viettel IDC ngay hôm nay!
Miễn phí trải nghiệm thực tế với hơn 40 dịch vụ và giải pháp đa dạng từ Viettel IDC

Bắt đầu ngay
Nhắn Zalo
Nhắn Zalo
Nhận ưu đãi
(+84) 36 965 7724
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây